var markers = [ { 'latitude': 50.832503, 'longitude': 12.924694, 'address': 'Termine Chemnitz
09111 Chemnitz
Liste Tickets', 'city': 'Chemnitz', 'state': 'Termine Chemnitz', 'type': 'Chemnitz' }, { 'latitude': 51.0509576, 'longitude': 13.733658, 'address': 'Tickets Dresden
01067 Dresden
Liste Tickets', 'city': 'Dresden', 'state': 'Tickets Dresden', 'type': 'Dresden' }, { 'latitude': 51.3396802, 'longitude': 12.3713006, 'address': 'Tickets Leipzig
04109 Leipzig
Liste Tickets', 'city': 'Leipzig', 'state': 'Tickets Leipzig', 'type': 'Leipzig' }, ];